Reklamační řízení a odstoupení od smlouvy

Prodávajícím se ve smyslu všeobecných obchodních podmínek označuje Tibor Koťo - Univerzál se sídlem Družstevní 2460/36, 066 01 Humenné, IČO: 47795034, DIČ: 1044486025, IČ DPH: SK10444820 dále jen jako „prodávající“).

Kupujícím se ve smyslu všeobecných obchodních podmínek rozumí:

 1. Fyzická osoba, spotřebitel, která nejedná při uzavírání smlouvy na dálku v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 2. Fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje v souvislosti se svou podnikatelskou činností, dále jen podnikatel.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597, fax. č.: 051/ 7721 596, e-mail: pr@soi.sk

Reklamační protokol (PDF, 790Kb)

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Pokud zboží vykazuje zjevné vady, t.j. zejména je-li zboží kupujícímu prodáno v poškozeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle zvolení Kupujícího.
 2. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svoji reklamaci. U výrobků, které ke svému fungování využívají akumulátor, resp. různé druhy baterií, se běžné opotřebení akumulátoru, resp. baterie, nepovažuje za vadu tohoto výrobku, jelikož se zde jedná o součásti výrobků, které běžným používáním přirozeně ztrácejí svou životnost.
 3. Délka záruční doby pro kupující, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu článku 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů, odstavec 3, bod 1.i., se řídí platnými ustanoveními Zákona, trvá tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, (viz. kontakty) odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu běhu reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele . Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.
 4. Délka záruční doby pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu článku 1. Obecná ustanovení a vymezení pojmů, odstavec 3, bod 1.i., trvá 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, (viz. kontakty) odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu běhu reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele . Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.
 5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy, se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
 6. V případě reklamace Prodávající neodpovídá za ztrátu dat, respektive za škodu způsobenou ztrátou dat, která byla uložena v zařízení. Kupující si je povinen před reklamací data sám zálohovat.
 7. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel – kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel - kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.
 8. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit závadnou věc za nezávadnou, pokud to spotřebiteli - kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
 9. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel - kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší spotřebiteli - kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však spotřebitel - kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel - kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 10. Prodávající poučil spotřebitele - kupujícího o jeho právech, která mu vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku (bod 1. tohoto článku) a právech, která mu vyplývají z ust. § 623 Občanského zákoníku (bod 2. tohoto článku) tak, že umístil tento Reklamační řád na příslušné podstránce elektronického obchodu Prodávajícího a spotřebitel - kupující měl možnost si jej přečíst v době před odesláním objednávky
 11. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami (e-mailem a doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží.
 12. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li kupující odborným posouzením odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
 13. Reklamace se uplatňuje osobně na prodejně, případně poštou na adrese: koupi nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zpět poštou na adresu Tibor Koťo - Univerzál, Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné, Slovenská republika
 14. Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad potvrzující koupi zboží (faktura), který slouží jako záruční list a vyplněný reklamační list.
 15. V případě, že kupující využije svého práva a vyžaduje odstranění závady zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určen jiný subjekt než prodejce, jehož místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u subjektu uvedeného v záručním listu.
 16. V případě, že není možné uplatnit záruční opravu u jiného subjektu než u prodejce, zajistí záruční opravu prodejce. Prodejce v den přijetí reklamace vystaví kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží, ve kterém přesně označí vady zboží v souladu s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochraně spotřebitele. Po vyřízení reklamace prodejce informuje kupujícího formou dohodnutou s kupujícím.
 17. Dále je kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke zboží, případně je sdělí prodávající na požádání kupujícího.
 18. Reklamace včetně odstranění závady musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
 19. V situaci, kdy je zboží nutné zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, jedná kupující tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu, který zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu zboží. V případě přepravy křehkého zboží doporučujeme označit zásilku příslušnými symboly.
 20. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, (viz. kontakty) odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu běhu reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele.
 21. Odpovědná osoba v plné míře odpovídá za sledování běhu lhůty pro reklamaci v souladu s příslušným ustanovením Zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem určené lhůtě formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného dopisu.
 22. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem dohodnutým s kupujícím k převzetí opraveného zboží a reklamačního protokolu, resp. bude po vzájemné dohodě zboží spolu s reklamačním protokolem doručeno kupujícímu formou doporučené zásilky.
 23. Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takového protokolu není návštěva servisního technika brána v úvahu.
 24. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborné manipulaci se Zbožím, tzn. zejména při:
 25. porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku nějaké jsou
 26. používání zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží
 27. V případě, že kupující - spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím nebo když se kupující - spotřebitel obrátil na prodávajícího se žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má kupující – spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující – spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektem alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 1 5, 820 07 Bratislava, resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce www.mhsr.sk). Kupující – spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 28. V případě jakékoli reklamace informuje kupující prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu. Prodávající může s přihlédnutím k povaze reklamace nabídnout kupujícímu, aby jej navštívil servisní technik a opravu poruch zboží provedl na místě případné instalace, tzn. u kupujícího, nebo doporučí zboží dopravit do servisního střediska.
 29. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
 30. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží. Případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží začíná běžet záruční doba ode dne převzetí nového zboží, avšak pouze na nové zboží.
 31. Veškeré opravy uplatněné právem jsou v záruční době bezplatné.
 32. V případě reklamace neodpovídáme za ztrátu dat, respektive za škodu způsobenou ztrátou dat, která byla uložena v zařízení.
 33. Záruční doba běží od převzetí zboží.
 34. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou).
 35. Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.
 36. Pro uplatnění záruky je nezbytně nutný záruční list pouze pro tyto značky: MAKITA.
 37. Pro všechny ostatní značky se stačí prokázat pouze daňovým dokladem (fakturou nebo pokladním bločkem), který slouží jako záruční list, avšak byl-li při koupi dodán i záruční list doporučujeme jej při uplatnění záruky předložit.
 38. Daňový doklad Vám bude odeslán v den dodání zboží formou e-mailu.
 39. Spolu se zbožím Vám bude doručen i nevyplněný záruční list (není-li přiložen, slouží jako záruční list faktura, která vám bude zaslána na e-mail po doručení zboží).
 40. Záruční list vám rádi potvrdíme v našich prodejnách, a to po předložení daňového dokladu nebo jeho kopie.
 41. Záruční list můžete samozřejmě také poslat poštou - spolu s číslem své objednávky a okopírovanou fakturou - na adresu:
 42. Tibor Koťo – Univerzál, Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné, Slovensko
 43. Potvrzený záruční list zašleme zpět na vaši adresu, kterou jste uvedli v objednávce (pokud neuvedete jinou).
 44. Záruční listy nepotvrzujeme rovnou, protože zboží nevybalujeme a fyzicky nekontrolujeme. Toto privilegium přísluší vždy zákazníkovi, který si zboží zakoupil. Proto vám dáváme prostor zboží nejprve pečlivě zkontrolovat a vyzkoušet.
 45. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou udáním nesprávné adresy kupujícího. Kupující je oprávněn důkladně zkontrolovat zboží, jakož i jeho obal, při jeho převzetí od přepravce/kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodový zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou kurýra nebo poškození zboží zaviněné kurýrní službou je nutno v takových případech uplatňovat přímo u pracovníka kurýrní služby. Poškozené zboží kupující od kurýra nepřevezme a poškození zboží kupující zaznačí do dokladu o převzetí zboží. Reklamace mechanického poškození zboží, které nebylo zjevné při převzetí zásilky, je nutno uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději v době, která je určena u jednotlivých přepravních společností v dokumentu „Způsoby doručení“ a „Reklamace“. Nároky z později zjištěných vad takto poškozeného zboží lze uplatnit, pokud se prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat si záruční podmínky včetně návodu k obsluze a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Formulář pro odstoupení od smlouvy (PDF, 1083Kb)

 1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující, který je spotřebitelem má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Kupující, který je spotřebitelem, může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo emailem na adrese obchod@esroub.cz způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Kupující může použít formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud se takto rozhodnete, zašlete nám spolu se zbožím Vámi podepsané písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením Vašeho jména a příjmení, Vaší adresy, čísla objednávky, data objednání a čísla účtu pro finanční vypořádání.
 2. Pokud kupující, který je spotřebitelem, odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.
 3. Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zpět poštou na adresu Tibor Koťo - Univerzál, Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné, Slovensko, případně předejte zboží osobně na prodejně. Kupující je odstoupením od smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívané. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Po platném odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu veškeré platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.
 4. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.
 5. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve skutečné výši, náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulováno dle ceníku pro pozáruční servis zboží.
 6. Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.
 7. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží (spolu se všemi platbami, které od něho obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků) ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím (včetně dokumentace a pod.) doručené, nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží spolu s příslušenstvím (včetně dokumentace a pod.) zpět prodávajícímu.
 8. Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze přiměřeně vypočítat předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 50,- Kč do 4000,- Kč.
 9. V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností dle těchto Všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby dle těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.
 10. Kupující (Spotřebitel) nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
 11. a) poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,
 12. b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
 13. c) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 14. d) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 15. e) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 16. f) prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
 17. g) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.
 2. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím Tibor Koťo - Univerzál, Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné je Slovenská obchodní inspekce Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk nebo jiná příslušná subjektů řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.
 3. Kupující - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako „RSO“) k řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující - spotřebitel může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupující - spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.